Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Felvételi tájékoztató > Általános iskolába

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kedves Szülők! 

Fontos döntés előtt állnak, hiszen gyermeküknek iskolát keresnek.

Szeretettel ajánljuk a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskoláját azoknak a családoknak, akik fontosnak tartják az együttműködést gyermekük iskolájával, elfogadják intézményünk és a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek rendje által közvetített értékeket.

Szerzetesi fenntartású katolikus iskolaként fontosnak tartjuk, hogy

 • gyermekeink ráhangoló közös imádsággal, beszélgetéssel kezdjék iskolai napjukat,
 • vegyenek részt az iskola által szervezett lelki napokon, ünnepeken, szentmiséken, zarándoklatokon,
 • nyitott szívvel jöjjenek diákjaink családtagjai is közösségi programjainkra.

Azok jelentkezését várjuk, akik

 • örömmel veszik, hogy felfedeztető módszerekkel, élménypedagógiai eszközökkel, kooperatív technikák alkalmazásával dolgoznak pedagógusaink,
 • szívesen járatják gyermekeiket zeneiskolánkba, ahol megtapasztalhatják a zene tanulást segítő, fejlesztő erejét, és az alapozó év elteltével 14 hangszer közül választhatnak,
 • fontosnak tartják, hogy gyermekük a magyar néphagyományokon keresztül megismerje gyökereit,
 • szeretnék, ha gyermekük bekapcsolódna a tanítási időn kívül szervezett izgalmas szakkörök valamelyikébe, többek között bajvívó, sportkör, kiskukta, programozó, népi alkotóműhely és játszóház, olvasókör, sakk, nyelvi- és Rubik-szakkör…

Regisztrált tehetségpontként nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink képességeinek minél hatékonyabb kibontakoztatására, ugyanakkor fejlesztő, felzárkóztató programokat is kínálunk.

Az elmúlt hónapokban nagy örömünkre szolgált, hogy ellátogattak „Iskolanyitogató” rendezvényeinkre, nyílt óráinkra, valamint a családi beszélgetésre. Azoknak a családoknak, akik mindezek alapján úgy döntenek, hogy a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontba íratják be gyermeküket, összeállítottunk egy tájékoztatót az ügyintézés gördülékeny lebonyolítása érdekében.

Mi ír elő a jogszabály?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratnia lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára


Kit kell keresnem az általános iskolai beiratkozáskor?

A beiratkozás a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban Tóthné Sipos Erika iskolatitkárnál személyesen (+36 1 217 1337, iskola@patrona.hu) történik.

 

Mikor lesz a beiratkozás a Patrona Iskolaközpontban?

 • 2020. április 16. (csütörtök) 8-16 óra között  
 • 2020. április 17. (péntek) 8-16 óra között 


Mit vigyek magammal az ügyintézéshez?

A beiratkozáskor be kell mutatni:

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító eredeti óvodai szakvéleményt
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • a közös gyermekfelügyeleti jogról szóló szülői nyilatkozatot mindkét szülő által aláírva
 • a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az ezt igazoló okiratot (pl. gyermek-elhelyezési határozat)
 • külföldi állampolgárságú gyermek esetén a letelepedési, munkavállalási határozatot.

Ki hoz döntést gyermekem felvételével kapcsolatban?

A gyermek felvételéről az igazgató dönt. A családi beszélgetést követően valamennyi velünk kapcsolatban álló család számára már megküldtük a gyermek felvételéről szóló határozatokat. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

 

Mi történik a beiratkozást követően?

gyermekek osztályba sorolásáról – a beiratkozási mutatók alapján – az igazgató dönt. Az osztálytanítók 2020. május 13-án (szerda) 16.30h-tól szülői értekezletet tartanak a leendő első osztályosok szülei számára. Az értekezleten lehetőség lesz az iskolai egyenruha megrendelésére, valamint az étkezési kedvezmények igénylésére. Az étkezési kedvezmény igényléséhez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát, a 3 vagy több gyerekes családok, illetve a tartós beteg gyermek esetén az erről szóló igazolást kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni.

 

Mikor lesz az első tanítási nap?

Terveink szerint 2020. augusztus 31-én (hétfőn)kerül sor a Veni Sancte-ra (tanévnyitó szentmisére). Pontos időpontjáról és helyszínéről elektronikus levélben adunk majd tájékoztatást. A folyamatos (a nyár folyamán is) kapcsolattartás érdekében arra kérjük Önöket, szíveskedjenekabeiratkozáskor az email címeket leegyeztetni a titkárságon. 


Az első iskolai tanítási nap 2020. szeptember 1-jén (kedd) kezdődik. Kérjük, a gyerekek 7.45h-ig érkezzenek meg iskolánkba. 

 

Iskolavezetés

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó